С мен се свързаха любители-рибари, които ме сигнализираха, че им е препятстван достъпът до част от бреговата ивица на язовир „Огоста“. В чашката на язовира (вътре на т.нар.полустров, навлизащ в язовира), върху водната площ горе-долу на средата на язовира, са разположени много на брой частни рибарници от мрежест тип (т.нар. „садки“), в които се извършва отглеждане на риба с търговска цел. Парадоксално е, че пред тези рибарници е поставена предупредителна табела с надпис „риболовът и къпането забранени!“
Част от брега точно на това място е оградена с мрежа, подръчни средства и отрязани клони досами водата. Т.нар. черен път, водещ до този конкретен участък от брега на язовира е препречен с метална бариера и предупредителна табела „охраняем обект влизането на външни лица забранено“, налице е и жива охрана, която препяства свободния достъп на гражданите и любителите-риболовци до тази част от язовира, вътре в нея има паркирана подвижна техника, обозначена с наименование „фирма „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД – жива риба“. При проверка онлайн на уебсайта на тази фирма е посочено, че тя използва язовира за отглеждане на риба с търговска цел от 2013г. насам.
Очевидно извършваната търговска дейност е в сериозни размери и засяга не само използването на водна площ в язовира чрез поставените там рибарници, а и една съществена зона (площ) от бреговата ивица, която е заградена и не се допускат граждани до нея. Възможно е това да е на основание предоставено право на ползване от страна на държавата на частен субект, който да ползва водна площ и брегова площ за своята търговска дейност с цел печалба. Но местната общественост има право да знае параметрите на това извършено отдаване за ползване – а именно каква площ от брега и каква водна площ е отдадена на частна фирма, какви са ограниченията за достъпа на граждани до тази територия, спазват ли се в момента договорените граници на това сторено отдаване, докога (т.е. още за какъв срок) е това отдаване и най-важното – какъв е конкретният положителният финансов резултат за държавата от това предоставено ползуване на част от брега и водна площ от язовира.
Важно е и обстоятелството, че местните любители-рибари, които също заплащат държавна такса за риболовни билети, не биват допускани зад загражденията в този район на язовир Огоста. Затова отправих на 06.12.2022г. писмен въпрос към служебния министър на земеделието Явор Гечев с искане за информация каква точно търговска дейност се извършва в и около язовира и къде точно е допусната да се извършва.
От него получих следния писмен отговор:
„Уважаеми господин Петров,
Язовир „Огоста“ е комплексен и значим язовир – публична държавна собственост, включен в Приложение МО 1 към чл. 13 ост Закона за водите, с предоставено право на управление на Министерство на земеделието. Съгласно разпоредбата на чл.151, ал.2, т.2, б.„а“ от Закона за водите, държавната политика за управление на водите се осъществява от министъра на околната среда и водите.
Разрешителните за ползване на воден обект в комплексните и значими язовири се издават от министъра на околната среда и водите, за което се събират такси на основание чл. 195а, ал.4, т.2 от Закона за водите.
Съгласно Наредба No.37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибнoстопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл.3, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, в рибностопанско отнощение язовир „Огоста“ е определен за любителски риболов. В съответствие с чл.2, ал.2 и ал.3 от горецитираната наредба, в язовирите държавна собственост, определени само за любителски риболов могат да бъдат определяни зони за аквакултури. В зоните за аквакултури, отглеждането на риба или други водни организми се допуска само в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения. Във връзка с чл.15г от Закона за рибарсгвото и аквакултурите със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) се определят зоните за аквакултури, за всеки отделен воден обект. На това основание е извършено зониране на язовир „Огоста“ със Заповед No.93/17.02.2003 г. на изпълнителния директор на ИАРА при тогава действащата нормативна уредба.
В съответствие с горецитираната заповед е определена зона за стопански риболов (зона за аквакултури) от 8 500 /осем хиляди и петстотин/ декара. Зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури (садки), обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите. Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми, и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА. В регистрите на ИАРА, част от акваторията на язовир „Огоста“ е отдадена за водоползване, с цел „аквакултури и свързаните с тях дейности“, на фирма „Фиш инвест“ ООД, които имат вписано рибовъдно стопанство със същото наименование, съгласно чл.25 от Закона за рибарството и аквакултурите. То е разположено в акваторията на язовир „Огоста“, местност „Расника”, в землището на с.Енчец, област Монтана, ЕКАТТЕ 48489, за което е издадено Удостоверение Мо 767/16.05.2013 г.

На 09.12.2022 г. ИАРА извърши проверка на вписаните GPS координатни точки в Разрешителните за вадоползване МО 02460047/02.05.2011 г. и МО 02460054/27.08.2017 г. издадени от министъра на околната среда и водите със срок на ползване 10 години от датата на влизане в сила на разрешителните на „Фиш инвест” ООД. Проверката е провокирана от Вашите твърдения, с цел да се установи фактическото положение на място. С Решение No.201/09.09.2021 г. на заместник-министъра на околната среда и водите срока на Разрешително No.0246004 7/02.05.2011 г. е продължен с 10 години от влизане в сила на настоящото решение.
След извършената проверка и нанасяне na GРS координатите върху кадастралната карта, взети ст горецитираните разрешителни с установено, че „Фиш инвест” ООД има право да разполага техническите съоръжения, както в заливаемата площ на язовира, така и на бреговата ивица. Садките, които са 200 /двеста/ на брой, са разположени във водата, а на брега се намират помощните помещения, които са част от техническите съсръжения. Зоната, в която са разположени техническите съоръжения на „Фиш инвест” ООД, е в съответствие със зоната за стопански риболов със Заповед М9 93/17.02.2003 г. на изпълнителния директор на ИАРА, определена при тогава действащата нормативна уредба.
За обслужване на садковата база „Фиш инвест“ ООД има сключен договор за наем на недвижим имот (служба по вписвания – рег.No.1740/31.05.2010 г., Акт No.173, Том 3) – поземлен имот с идентификатор 48489.25.499 по КККР на гр. Монтана, местност „Расника“ с площ 578 кв, м, – частна собственост, със срок 25 години от датата на подписването му. Също така в съответствие с чл.4, ал.5 от Наредба No.37 от 10 ноември 2008г. зоната за действие на техническите съоръжения за аквакултури (садки), се обозначава по брега и във водите на обекта с трайни знаци от титуляря на разрешителното за ползване на воден обект.

В съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите в зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът и достъпът на плавателни съдове, освен тези, обслужващи техническите съоръжения. Фирма „Фиш Инвест” ООД е заплатила своята такса за издаване на документ за регистрация в ИАРА, определена с тарифата по чл.17а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите. Министерството на земеделието и ИАРА не разполагат с информация за други плащания към държавата за тази стопанска дейност.
Министър на земеделието Явор Гечев.“ 16.12.2022 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *