В град Вършец се намира т.нар. сграда на Царското казино, построена в 20-те години на XX век. Това е може би първото казино на Балканския полуостров за времето си. Според историческите извори, в това казино е идвал и братът на цар Борис III – Кирил, който се е развличал тук. Понастоящем сградата на Царското казино е с историческа и културна стойност, представляваща архитектурно-строителна недвижима културна ценност съгласно удостоверение с изх. № 0800-459 от 30.09.2015 г. издадено от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), Министерство на културата. В момента сградата не функционира и не се използва за основните дейности на „СБР-НК“ ЕАД. Цялостно сградата е силно амортизирана до почти напълно техническо износване. Сградата на Царското казино е символ на една важна епоха на разцвет и просперитет на Царство България. Сградата е съществено важна забележителност в град Вършец като туристическа дестинация. Не на последно място таи сграда бива част от архитектурния балнеолечебен комплекс, който все пак е отличително в по-добро състояние.
Тъй като сградата е оставена да се разрушава заради безстопанственост от нейния собственик и тъй като сред обществеността плъзнаха слухове, че се готви нейната продажба към частни лица, зададох на 18.11.2022г. конкретен въпрос за необходимостта от нейното опазване. Въпросът отправих устно към министъра на здравеопазването, тъй като той упражнява правата на държавата в това дружество „СБР-НК“ ЕАД.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър! Държавата чрез своето дъщерно дружество „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ притежава сградата на така нареченото Царско казино в град Вършец, която от 2015 г. е недвижима културна ценност, и то я притежава по начин, по който, ето какво представлява тя, ако не сте я виждали. Показвам Ви в какво състояние е и как държавата понастоящем стопанисва сградите, които са недвижима културна ценност. Тази конкретна сграда не се стопанисва, не се опазва, същата не е ремонтирана от поне 40 години насам, продължава тъне в разруха и се разпада, като има спешна нужда от цялостен неотложен ремонт.
Държа да кажа, че аз съм прекарал детството си в град Вършец и вече 40 години наблюдавам безстопанственото отношение на държавата – конкретно чрез това дъщерно дружество, към сграда, която е изключително важна част от историята на България, неслучайно обявена от Министерството на културата за недвижима културна ценност.
Разбира се, Вие сте служебен министър и няма как да отправяме критики към Вас за това, което е било досега, но тъй като преди малко споменахте, че вече 30 години всички слушаме едно и също и споменахте, че са нужни стъпка едно, две и три затова, господин Служебен министър на здравеопазването, бих искал да чуя от Вас, с оглед и на скорошни медийни публикации, че тази сграда, поради окаяното си състояние очевидно, най-вероятно, ще бъде продадена, за да бъде изградено хотелче или пък жилищен комплекс на нейно място, както се е случило с много други сгради недвижима културна ценност. Може би там няма клошар, който да я запали – казвам го само иронично. Затова, уважаеми господин Министър, може ли да ми обясните какви мерки смята да предприеме Вашето Министерство чрез притежаваното от него еднолично търговско дружество, за да се запазят и тази сграда и другите, които са като нея в България, така че ние да имаме какво да покажем на бъдните поколения като част от нашата история и нашата култура? Благодаря Ви.

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Уважаеми господин Петров, „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, град София, е лечебно заведение – търговско дружество с едноличен собственик на капитала – държавата, като правата ѝ в него се упражняват от министъра на здравеопазването. В момента аз се явявам такъв. В състава на дружеството влизат 13 филиала, всеки един от които е разположен на територията на утвърден, емблематичен и с важно национално значение курорт.
Отправеният от Вас въпрос касае едноетажна масивна сграда, построена през 1937 г., находяща в град Вършец. Имотът е собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и е включен в капитала му. Дружеството е със 100% държавно участие в капитала, но имотите включени в капитала му, съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост, не са държавна собственост, а частна корпоративна. Поради влошеното техническо състояние на сградата, имотът не се обитава и не се използва за осъществяване на основната дейност на лечебното заведение. С оглед статута ѝ на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и предвид текущото ѝ състояние, са необходими огромни финансови средства и инвестиции за извършването на укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазването ѝ. В тази връзка от страна на дружеството – собственик, е търсено съдействие от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Търсени са и възможности за подпомагане по програми, финансово осигурени от държавния, общинския бюджет или от други източници за извършване на аварийни, укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазването ѝ като културна ценност.
Разглежданият имот представлява неоперативен актив на дружеството, който не е нужен за лечебната му дейност и реално генерира само разходи и дори да се дадат тези огромни средства по там лечебна дейност не може да се осъществява. Предвид което ръководството на дружеството предлага наистина имотът да бъде продаден.
Към настоящия момент дружеството е в процес по снабдяване с актуални документи за внасяне на предложение за получаване на решение по реализиране на възмездна сделка с имота.
Следва да се има предвид, че се касае за имот, собственост на търговско дружество, включено в така наречения Забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид което продажбата му може да се извърши след приемане на решение от Министерския съвет на основание чл. 28, ал. 9 и ал. 10 от същия закон.
Министерството на здравеопазването подкрепя възможностите за разпореждане с неоперативни активи или други възможни способи за ефективното им управление. В тази връзка следва да се има предвид, че през 2020 г. Министерството на здравеопазването е отправило предложение до община Вършец за закупуване на разглеждания имот, но от община Вършец, където Ви е любимият регион, ние не сме получили отговор.
В случай че бъде дадено съгласие от Министерския съвет за продажба на имота, то всички условия и параметри на провеждане на процедурата ще бъдат публично оповестени чрез електронната платформа за продажба на имоти към Агенцията за публични предприятия и контрол и всяко заинтересовано лице ще може да се запознае. Но, пак казвам, ние сме отправили като културна ценност запитване към общината. До този момент нямаме никакъв отговор.
МОЯ РЕПЛИКА: За мое съжаление, не беше нужно да уточняваме с какво се занимава това търговско дружество, тъй като в практиката ми съм отменял по съдебен ред незаконосъобразни заповеди на неговото ръководство и съм събирал и разноски, които обаче се плащат от всички български граждани. Така че начинът, по който това дружество се управлява и стопанисва неговата собственост, мисля, че всички я виждаме. И понеже сте и министър, вече ще Ви дам съвет да проверите как работи това дружество, което генерира доста приходи, това търговско дружество.
По отношение на бъдещето на сградата, което е основната част на моя въпрос, аз разбирам, че има желание тя да бъде продадена, но никой не каза в тази зала днес какво ще се случи след това. Аз се опасявам, че тази сграда, когато бъде закупена, тя ще бъде съборена и на нейно място ще изникне поредният хотелски или жилищен комплекс – нещо, което ние се опитваме да предотвратим, тъй като сградата е национална културна забележителност, ценност, и тя трябва да бъде опазена. И за мое съжаление, точно това не чух – как сградата ще бъде опазена, тъй като в момента, дори да се стопанисва от търговско дружество, то е собственост на държавата, както казахте правилно Вие, и би следвало държавата да се ангажира с това.
Ние, разбира се, ще предприемем конкретните стъпки и запитване към община Вършец, но смятам, че е редно да не допускаме просто държавните имоти да бъдат разпродавани с цел да бъдат след това разрушени и на тяхно място да се генерира печалба в полза на тесни икономически интереси за сметка на обществения и държавен интерес, за което няма да спрем да се борим.
ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Аз в моето изказване и в моя отговор споменах, че за да се вземе такова решение за продажба и за прехвърляне, трябва да мине през Министерския съвет. Министерският съвет може да вземе решението, че сградата не може да бъде разрушавана и като културна стойност може да бъде запазена.
Само да Ви припомня, че точно преди 15 дни гласувахме постановление на Министерския съвет, с което се реши един терен за изграждане на Национална детска болница, където изрично в постановлението беше упоменат обект от национално значение. Така че има механизмите, с които да се предотврати. Разбирам Ви напълно, прав сте, че такава културна ценност трябва да се пази. Има държавните механизми, с които това може да бъде решено.
*След така полученият отговор от страна на служебния министър, ние от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ внесохме две официални искания – както до служебния министър-председател Гълъб Донев, така и до Кмета на Община Вършец – с които предлагаме Министерския съвет да прехвърли безвъзмездно собствеността на сградата на Царското казино, на Община Вършец, която да се ангажира със спешен ремонт и запазването на тази сграда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *