Местната структура на Възраждане в град Монтана ме сигнализира, че в града има само едно публично достъпно за обществено ползване от граждани и любители игрище за футбол, като състоянието му е изключително лошо. Отидох на място да го видя. Разположено е в кв.Младост, до т.нар. спортна зала. Това игрище е пример за изпълнение на проект само заради усвояване на евросредства. Настилката му е прокъсана и може да причини контузии (част от нея даже е изрязана и използвана като въже, което да придържа оградата на съседния имот да не падне), липсват мрежи на вратите, а оградните мрежи на игрището са изпокъсани и разпилени по земята. Няма осветление, няма подръжка, няма и едно кошче за боклук, като площта зад едната врата е превърната в сметище.
Тъй като по чл.3 ,ал.5 от Закона за физическото и спорта държавата има задължение да създава условия и подпомагане на заниманията с физическа активност и развитието на спорт за всички и тъй като по силата на чл.8 ал.8 контролът върху горното се упражнява от министъра на младежта и спорта сезирах служебния министър г-жа Весела Лечева за този проблем в Монтана. Зададох конкретен въпрос към нея от парламентарната трибуна:

МОЙ ВЪПРОС: Уважаема госпожо Министър, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта развитието и управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се основават на принципа на равна възможност за всички граждани за достъп до занимания с физическа активност. Държавната политика в областта на физическата активност се осъществява чрез дейности като създаване на условия и подпомагане заниманията с физическа активност, а контролът върху изпълнението на тези цели и дейности се упражнява от министъра на младежта и спорта по силата на чл. 8, ал. 8 от същия закон.
В тази връзка понастоящем е налице проблем с липсата на общодостъпни публични спортни съоръжения за практикуване на футбол от гражданите на община Монтана. В момента в града има само едно такова игрище за упражняване на подобна физическа активност чрез футбол от ученици, младежи и други граждани, любители на футбола, стопанисвано от Община Монтана, намиращо се в квартал „Младост 2“, точно зад зала „Младост“. То е построено през 2012 г. в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Оттогава това единствено общодостъпно игрище за футбол в Монтана е значително амортизирано, в което съм се убедил лично и аз. Силно повредена е настилката, неработещо осветление, полуразрушена ограда. За мен е очевидно, че то е било построено само и единствено с цел усвояване на евросредства.
Уважаема госпожо Служебен министър, необходимостта от физическа активност е не по-малко належаща и в слабо развитите райони на България като Северозапада, и в частност в град Монтана, който също е част от тази република и върху него също бива упражнявана държавната власт чрез прилагането на българското законодателство. Създаването на нормални условия за практикуване на физическа активност и масов спорт на обществеността следва да е приоритет на държавата, видно от цитираните от мен разпоредби, а министърът следва да контролира дали биват създавани такива условия и дали бива опазван общественият интерес. Затова Ви питам: възнамерява ли Министерството на младежта и спорта самостоятелно или пък в сътрудничество с Община Монтана да предприеме някакви мерки за създаване на условия чрез изграждане на общественодостъпни и безплатни игрища, които гражданите да могат да ползват, без те да бъдат опасни за тях в общината за практикуване на футбол от любители?

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Петров, в отговор на поставения Ви въпрос Ви уведомявам следното: Наредба № 4 от 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, регламентира финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. С тази наредба са определени условията и редът, по които може да се кандидатства за финансиране на дейности по поддръжка, ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения. Право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортните организации и ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, и общините и държавните спортни училища.
С горецитираната наредба е създадена правната възможност за кандидатстване пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане за развитие на спортната инфраструктура. Тоест това е редът, по който държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта може да окаже съдействие на община като тази. В този смисъл Министерството на младежта и спорта не би могло да се самосезира. За целта е необходимо заинтересованото ведомство или организация да кандидатстват по споменатата наредба чрез проект за финансово подпомагане.
Министерството на младежта и спорта няма предоставени права за управление на недвижими имоти, находящи се в община Монтана, поради което на този етап не са разглеждани възможности за изграждане на спортни обекти чрез предприемане на действия единствено от страна на ведомството. Към момента в Министерството на младежта и спорта няма налични депозирани проекти от Община Монтана или спортна организация, чрез която е кандидатствано по реда на Наредба № 4. Що се отнася до въпроса Ви за осигуряване на безплатен достъп до спортни обекти. Безплатен достъп до спортни обекти е законово регламентирано в чл. 103 от Закона за физическото възпитание и спорта. В цитираната разпоредба са посочени условията за безвъзмездно ползване на спортни обекти – държавна и общинска собственост. По отношение на последните и съобразно правната регламентация на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост определянето на условията и реда за осигуряване на безвъзмездно ползване на тези обекти е предоставено в компетентността на съответния общински съвет, който следва да ги определи в наредба по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
При спортни обекти – частна собственост, осигуряването на безвъзмездно ползване на трети лица е решение, което би могло да бъде взето от собственика им и е извън обхвата на правомощията на публичните органи.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаема госпожо Министър, разбира се, аз няма как и даотправям критика към Вас с оглед на това, че сте служебен министър на спорта. Благодаря Ви за отговора по двете точки, който сте ми представили.
За съжаление, за мен е неприятно да чуя, че от една страна, няма никакви предприети действия от Общината за увеличаване броя на общественодостъпните и публичните игрища за футбола в град Монтана. От друга страна, с неудоволствие чувам, че Министерството един вид не може да извършва никакви действия по координация и извършване на подобни дейности. Липсата на правомощия по Закон за мен се явява тогава съществен проблем и ние ще направим всичко възможно да внесем съответните законодателни промени, тъй като считаме, че чл. 8, т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта, който позволява на министъра, всъщност го оправомощава да извършва контрол, не трябва да бъде една празна разпоредба, трябва да бъде изпълнена със съдържание.
И се надявам, че в рамките на Вашите правомощия ще направите всичко необходимо, така че гражданите на община Монтана, които ни гледат в момента, да могат свободно да практикуват при здравословни и безопасни условия на физическа активност не само футбол, а и други любителски спортове, които да могат да направят така, че такива градове, за съжаление, в най-бедния район на Република България, да предлагат удобства и възможности за техните граждани и да прекратим демографския срив там.

ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Петров, разбирам Вашата загриженост по отношение на състоянието на спортната инфраструктура в област Монтана. За голямо и за огромно съжаление трябва да спомена, че спортната инфраструктура в цялата страна е в незавидно състояние. Това, което ние сме предприели като служебно правителство, и в мое лице като министър на спорта, да предприемем действия по отношение на изработването на карта, в която да бъде обозначена цялата спортна инфраструктура на България, така че да намерим възможните механизми, по които да бъде модернизирана, възстановена и механизми, по които да може да се намери възможност за нейната издръжка и поддръжка.
Това е един от най-съществените проблеми по отношение на развитието на спорта в България. Защото, когато говорим за спорт за всички, за спорт за здраве, и когато говорим, че липсва такава ясна политика, трябва да спомена, че спорт за всички и спорт за здраве означава едно – достъпна спортна инфраструктура и създаването на трайни навици в децата са спорт. Без наличието на достъпна спортна инфраструктура няма как да изпълним тази политика. В момента действията, които сме предприели, заедно с Министерството на земеделието, заедно с Управляващия орган, който управлява Програмата за селските региони, заедно с Министерството на регионалното развитие, заедно с вицепремиера Пеканов, да изработим механизми, по които да може да бъде възстановена и модернизирана спортната инфраструктура чрез оперативните програми. И тук Министерството да има своето ясно място при определянето на кои точно спортни обекти като приоритет да бъдат изградени, модернизирани и възстановени.
В същото време изработваме тази политика така, че всеки следващ министър да има ясен документ, с който да разполага, за да може така да се направи, че следващите 10 години чрез различните механизми, чрез държавен бюджет, чрез общински бюджети, чрез възможностите на оперативните програми да бъде дадена възможност спортната инфраструктура да отговаря на желанията на всички ни. Да има спорт за всички, да има достъпна спортна база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *