*адвокат Петър Петров, народен представител от Възраждане в 47-мото и 48-мото Народно събрание
Община Бойчиновци е част от област Монтана. За съжаление републиканските пътища като част инфраструктурата в тази община, като почти навсякъде в Северозапада са в лошо състояние, поради бездействието на държавната власт и поради неактивност и пасивност на местните общини да искат инфраструктурни ремонти. Пример за подобно бездействие е лошото състояние на мостът над река Огоста при село Громшин, стопанисван от община Бойчиновци. Той е важно инфраструктурно съоръжение с военно значение, тъй като попада в т.нар. защитна 30-километрова зона на АЕЦ „Козлодуй“. При направена инспекция на група от различни институции през 2013г. е установено, че той има сериозна амортизация и конструктивни проблеми. Но оттогава досега поради бездействието на местна и държавна власт, нищо не е сторено в посока проект и реализация на ремонт. Сега, когато съм народен представител от област Монтана, веднага зададох официален въпрос към ресорния министър Иван Шишков и поисках съдействие за извършването на ремонт на това мостово съоръжение.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър! Ще бъда кратък по конкретен проблем. Ключови за икономическото развитие на община Бойчиновци от страна на инфраструктурата са проектите за модернизиране на пътната мрежа, които я свързват с първостепенните и второстепенните оси на развитие на Северозападния район. Като такива са определени осите Монтана – Видин, Монтана – Лом и Враца – Козлодуй. Последното направление свързва общината чрез републикански път ІІІ-101 с критичната зона за неотложни защитни и мерки около АЕЦ „Козлодуй“ с основен радиус 30 км.
Част от тази инфраструктура е голямото мостово съоръжение на средното течение на река Огоста при село Громшин на четвъртокласен път ХІ-67, свързан с републикански път ІІІ.101 при град Криводол и село Громшин, имайки роля на евакуационен лъч за селата, попадащи в тази зона, които не са единствено от територията на община Бойчиновци чак до отсрещния край на област Монтана при общините Берковица и Вършец. Но това конкретно мостово съоръжение, и за това е въпросът ми, е в критично състояние от поне 10 години насам.
При техническия оглед на съоръжението, извършено още през далечната 2013 г. Междуведомствена комисия в състав експерти на областно пътно управление Монтана, община Бойчиновци и КАТ е установено, че има сериозни конструктивни повреди в носещата герберова градоредна система по статическата схема на съоръжението, тоест при плъзване на ставите, свързващи тези герберови греди, което може да доведе до евентуално внезапно рухване на съоръжението поради износване на най-слабото звено. Но оттогава досега не са извършени никакви укрепителни работи на това мостово съоръжение, а то продължава да се амортизира поради неговата редовна експлоатация от населението в региона.
Затова, господин Министър, ви задавам следния въпрос: възнамерява ли Министерството да предприеме някакви мерки за ремонт на това амортизирано и увредено мостово съоръжение при село Громшин, община Бойчиновци, област Монтана?
ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: уважаеми господин Петров, в отговор на поставения от Вас въпрос Ви предоставям информация, която съм получил от Агенция „Пътна инфраструктура“: Описаното във вашето писмо мостово съоръжение над река Огоста при село Громшин се намира на общински път Криводол – Бойчиновци – Ракево – Добруджа – Градешница – граница Община Криводол, Бойчиновци. На територията на община Бойчиновци в рамките на нормативно установените компетентности МРРБ чрез АПИ изпълнява програми за изграждане на ремонти и реконструкция на републиканската пътна мрежа. Законосъобразните правомощия и задължения на планираното управление и поддържане на общинската пътна мрежа, съгласно Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление и местната администрация са на кмета на съответната община, на чиято територия се намира общинският път или участък от него.
В МРРБ до настоящия момент не са постъпили сигнали за технико-експлоатационно състояние на мостовото съоръжение на цитирания общински път. МРРБ в рамките на бюджетния си ресурс отговорно и организирано се стреми да подпомага общинските администрации за реализацията на обекти, съобразно вменените функции на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като разпоредител с бюджета на МРРБ съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Предвид описаното в писмото и критично състояние на мостовото съоръжение отбелязвам, че е препоръчително да бъдат предприети действия в съответствие с междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на финансови средства с цел недопускане и застрашаване живота и здравето на жителите и посетителите на региона, което е изцяло в компетентността на кмета на община Бойчиновци.
В допълнение Ви информирам, че в резултат на поетата през 2022 г. чрез Националното сдружение на общините в Република България инициатива за реализация и инвестиция на намеренията на общинските администрации и публикуването в официалния сайт на МРРБ през месец май 2022 г. обявление с ясно разписани условия и допустимост за кандидатстване за финансово подпомагане, включително и вида на допустимите обекти и дейности, насочени към подобряване на технико-експлоатационно състояние на линейната техническа инфраструктура, общинският път и улични мрежи, ВиК инфраструктура, в Министерството постъпиха значителен брой предложения в общинските администрации. Община Бойчиновци е кандидатствала с един приоритетен инвестиционен проект, насочен към подобряване на ВиК инфраструктурата, която е включена в списъка на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направление, обекти за целево финансиране, одобрен с постановлението на Министерския съвет от 30 септември 2022 г., а именно обект реконструкция и част от водопроводна мрежа на село Лехчево, втори етап. МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми министър Шишков, благодаря за тази информация. Разбира се, аз няма как да приоритизирам вместо община Бойчиновци техните проекти. Надявам се този проект за ремонт на ВиК мрежата в село Лехчево, в тази община, да бъде изпълнен, за което, разбира се, Министерството се надявам да извърши съответните действия по финансиране.
Като народен представител от Монтана мога да заявя, че още следващата седмица ще пусна както искане до община Бойчиновци да кандидатстват пред съответната Междуведомствена комисия за подпомагане и възстановяване към Министерския съвет за финансиране на реконструкция на това мостово съоръжение, като ще сезирам от друга страна и Комисията, за да подсигурим възможно най-скорошното финансиране на един такъв бъдещ проект.
Молбата ми към Вас като министър е в рамките на Вашите правомощия и във времетраенето на Вашия мандат все пак, ако такъв проект дойде до Вашето внимание, да направите всичко възможно да бъде ремонтирано това мостово съоръжение, което е в едно лошо състояние наистина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *