Откакто станах народен представител, още в 47-мото Народно събрание поставих на дневен ред пред изпълнителната власт в лицето на министрите темата за състоянието на язовир Огоста край Монтана и за необходимостта от спешен ремонт на язовирната стена и на воден откос. През месец януари 2022г. поисках информация от тогавашния министър Иван Иванов за необходимостта от ремонт и той ми отговори, че такъв не е започнал от страна на ДКК, незнайно защо. И тъй като държавните органи не сториха нищо в продължение на около една година за този язовир, а в медиите се появиха публикации за заявен инвеститорски интерес от немска компания, то на 20.12.2022г. зададох отново въпрос по реда на парламентарния контрол към служебния министър на икономиката, Никола Стоянов, относно състоянието и съдбата на язовир Огоста.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, съгласно изнесени публикации в медиите, наскоро сте провели среща за голяма еднократна инвестиция с ръководни представители на германски инвестиционен фонд „Профайн Енерджи ГмбХ“, който е съвместна компания на „Profine Group“ и „Wirth Group“, заявили намерение за изграждане на Соларен парк в язовир „Огоста“ край град Монтана. Съгласно медийни публикации на 14 ноември 2022 г. се е състояла среща на четирима български министри, имащи отношение към язовира, за подготовка на Меморандум за сътрудничество с този инвестиционен фонд, за което е бил информиран и президентът.
Обществено известно е, че язовир „Огоста“ няколко пъти е бил обследван с решение на Министерския съвет за неговата потенциална опасност, за който във вашия ресор Експертният съвет към ДКК, се произнесе с краен извод на 16 май 2022 г., че е необходимо собственикът на язовира да извърши нова експертиза за цялостното състояние – с разгледания приоритетен проблем от наличието на опасен воден подем под основата па язовирната стена, заради неизследваната свързаност помежду си на каверните под стената, поради което са били спрени още по време на строителството инжекциите за тяхното, оказало се впоследствие, невъзможно запушване.
Стана известно от становище на Министерството на околната среда и водите с писмо от 29 юли тази година, че според изследвания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за показателя арсен състоянието на водното тяло и екологичният потенциал на язовир Огоста се оценяват като по-ниско от добро, поради което язовир Огоста след като е изгубил предназначението си за напояване и не е нужен па Министерството на земеделието, следва от констатациите за нарушаването на конструктивната и техническа сигурност, заедно с нормативните изисквания за опазване на околната среда – съгласно фактите от компетентните органи за наличие на двете условия, съставящи чл. 32 от Наредба за условията, и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета от Министерския съвет на 28 февруари 2020 г, подготвеният меморандум да уведомите посочения Германски инвестиционен фонд. че се налага извеждане от експлоатация или за ликвидация на този язовир чрез проектиране.
Още през месец май 2022г. получих в рамките на тогавашния парламентарен контрол устен отговор от Иван Иванов, министър на земеделието, че то не може да предприеме никакви действия по ремонт на язовирната стена, заради възлагането па подобни дейности на ДКК. Стана ясно от отговора му тогава, че ДКК не е започнала към онзи момент необходимите ремонтни дейности след снабдяване с разрешение за строеж касателно необходимите ремонтно-строителни дейности, че прокуратурата е била предходно сезирана от Министерството на земеделието за това бездействие, но ефект от това няма. Уважаеми господин министър, продължаващото бездействие на държавните институции, които си прехвърлят една на друга топката с горещия картоф – ремонтът на язовирната стена, не води до нищо добро, а само подхранва обществените страхове и съмнения сред гражданите на град Монтана относно състоянието на язовира. Следва да им бъде даден конкретен отговор какво и кога ще се случи с този язовир. Затова като народен представител от град Монтана Ви задавам следния въпрос: имайки предвид горните факти, възнамерявате ли да включите в подготвяния меморандум за сътрудничество с германския инвестиционен фонд „Профайн Енерджи Гмбх“ информацията дали се налага извеждане от експлоатация или ликвидация на този язовир чрез проектиране, при което след извършване на рекултивация в неговия обем би се освободил терен от 24 000 декари и така чуждестранната инвестиция от страна на заинтересования фонд би могла значително да нарасне като размер, заедно с концесионната такса за българската държавна хазна?

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НИКОЛА СТОЯНОВ: Уважаеми господин Петров, абсолютно сте прав, че по отношение на язовир „Огоста“ има множество натрупани проблеми през години. Ще се опитам да Ви запозная максимално изчерпателно със завереното от нас положение и действията, които сме предприели за решаване на казусите. Това е тема от първостепенно значение, още повече язовир „Огоста“ е вторият по големина в страната и е категоризиран като язовир с национално значение. Както и Вие посочихте към момента е необходимо да бъдат предприети ремонтно-възстановителни дейности по него, предварителната план-сметка за нужните ремонти и проектантски дейности на обекта, възлиза на приблизително около 20 милиона лева.
Към момента язовир „Огоста“ е собственост на Министерството на земеделието и е бил включен в списъка на язовири, нуждаещи се от ремонт. Проведени са и експертни разговори, в това число с проектанта на съоръжението, за да се обсъдят всички нужни действия и те да бъдат планирани адекватно във времето. Всичките ни усилия са насочени към максимално бързо проучване и възлагане на необходимите ремонтни дейности. Бих искал да обърна вниманието Ви, че е установено наличие на арсен и други тежки метали във водата на язовир „Огоста“. Последното го е направило негоден, както и Вие казахте, за питейни и напоителни нужди, като същият не се ползва с такова предназначение още от построяването. Въпреки това е включен и продължава да бъде категоризиран като язовир с национално значение за питейно водоснабдяване. Мога да потвърдя, че днес германската компания „Профайн Енерджи Гмбх“, не става дума за инвестиционен фонд – това е компания, официално потвърди своя интерес за мащабна инвестиция в изграждане на плаващ соларен парк, именно на язовир „Огоста“. Към този момент намерението за инвестиция, включва цялостен ремонт и възстановяване на язовирната стена на язовир „Огоста“ и изграждане на плаваща соларна електроцентрала, осигурявайки последваща дългосрочна експлоатация, поддръжка и сигурност на язовира.
Предвижданията са инвестицията да надхвърли един милиард евро, а инвеститорът се ангажира да използва български изпълнители за реализация на мащабния проект и то от района. На база официално заявения интерес се сформира работна група, с участие на ангажираните институции, които ще обсъдят проектното намерение, както и състоянието на язовира. Едва след това ще могат да Ви отговоря как и дали е възможно подобен проект да бъде реализиран. На този етап обаче предварителният анализ показва, че ако това е възможно то ще се случи единствено чрез публична конкурсна процедура, в която всеки ще може да участва и да заяви инвестиционните си желания и намерения.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър, благодаря за изчерпателния отговор, който внесе яснота по отношение на това какви намерения за заявени поне до този момент за инвестиции в този язовир, защото помня тук от трибуната се искаше Ваш отговор конкретно на този въпрос. Радвам се, че най-накрая, както ние, така и местната общественост в Монтана го получи. Разбира се, в плещите на държавните институции е да решат какво ще се случи с този язовир, който и Вие казахте, че все още е собственост на Министерството на земеделието. Моят апел е само в една насока. И Вие заявихте, че той има нужда от ремонт. Заявихте, че са необходими 20 милиона лева, докато чакаме да се реши може ли да се инвестира, ще се инвестира ли като соларен парк, все още не е отпаднала необходимостта от този спешен ремонт, поне според мен. Не само това, аз получих в петък и отговор от министъра на земеделието, че през 2021 г., забележете, е удължено с 10 години разрешението за разполагане на 200 броя садки за риба, за развъждане на риба, на площ от 8 500 дка, което пък контрастира с намерението за разполагане на соларен парк или може би и двете ще съжителстват заедно.
Затова все пак, на първо място, се надявам Вие като отговорен за ресор икономика да направите всичко възможно чрез ДКК, която е оправомощена вече да направи ремонт по някакъв начин този ремонт дали ще бъде покрит от немците, дали не, но той да бъде извършен, защото съм сигурен, че местната общественост в Монтана, откъдето съм родом на първо място желае да има сигурност, а, разбира се, ако бъдат привлечени инвестиции в размера от един милиард, за който Вие говорите ние само можем да адмирираме за това и, разбира се, евентуално бихте подкрепили подобни усилия. Благодаря Ви.
ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НИКОЛА СТОЯНОВ: Уважаеми господин Петров, само искам да уточня и да успокоя гражданите – в момента язовирът се поддържа на нива, които да гарантират неговата абсолютна безопасност, въпреки проблемите, които има в техническото му състояние. Така че в това отношение в момента не очакваме проблеми.
Да потвърдя още веднъж факта, че в България беше лично изпълнителният директор и собственик на групата и че те потвърдиха, че са готови публично да обявят намеренията си, застават с името си, което са много положителни индикации.
Както и Вие казахте, сега на ход са институциите. Трябва да се действа бързо, но и съобразно всички законови изисквания. Нещо много важно, както и Вие казахте, трябва да проведем среща с местната общественост, за да чуем тяхното мнение и планирам такава в четвъртък, между другото – този четвъртък. Едва след като се чуе мнението и на всички институции, и на местната общност, ще можем да говорим дали въобще ще бъде стартирана във времето конкурсна процедура за такъв проект. Сигурен съм обаче, че това ще помогне в съвсем скоро време проблемите на язовир Огоста да бъдат решени. Идеята е, до момента това, което с експерти сме обсъждали, е да си съжителстват със садките.
Така или иначе първа крачка би било въобще да се поиска становище на Министерството на околната среда и водите какви биха били евентуалните отстояния и от стената, и от бреговете. Така че и гражданите да могат да се възползват в пълен обем, тъй като междувременно там и туристическа дейност се развива. Така че ще бъдат взети предвид всички тези неща. В четвъртък около обяд се надявам да съм в Монтана, за да чуя гласа на местните граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *