Община Лом

Крайдунавската община Лом (най-голямата след областния център община Монтана с население от над 28 000 души) и община Брусарци в същата област са свързани помежду си с третокласния републикански път III-114 и след село Дондуково с част от републиканския път III-1121. Общата дължина на трасето между двата града е малко над 24 километра. Този републикански път обслужва не само Община Лом и Брусарци, но и селата Трайково, Сталийска Махала, Василовци, Дондуково и Крива бара.

За съжаление този конкретен пътен участък не е ремонтиран повече от 30 години и състоянието му е критично. Осеян е по цялото си протежение с дупки и кръпки. На някои места настилката е пропаднала и движението по него дори с допустимата по закон скорост е опасно и създава риск от пътно-транспортни произшествия. Хората в тези населени места в двете общини отдавна се надяват да има цялостен ремонт на този пътен участък, който да стимулира и икономическото развитие на региона, неминуемо зависимо и от състоянието на инфраструктурата. Тя е от първостепенно значение за развитието на всяка българска община. Това важи с особено голяма сила в Северозапада. Там добрите пътни връзки с крайдунавските общини биха спомогнали за развитието на промишлеността и транспортните и превозвачески услуги, а с това и на местната икономика и биха реакция срещу демографската и социално-икономическа катастрофа в района.

Затова зададох на 24.01.2022г. на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството устен въпрос от парламентарната трибуна защо този път не се ремонтира, макар да е възложен ремонта му през месец юли 2022г. и кога ще бъдат взети мерки за поправката на този пътен участък.


МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми г-н Министър, може ли Министерството на регионалното развитие н благоустройството чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши ремонт и рехабилитация на този конкретен проблемен пътен участък, неремонтиран от много десетилетия от републикански път III-114 и III-1121, разположен между община Лом и община Брусарци с обща дължина около 24 км, който не е ремонтиран повече от 30 години. Благодаря Ви.


ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров! В отговор на поставения от Вас въпрос Ви предоставям информацията, която получих от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Близо 22 км от републикански път III-114 Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец, в участъка от км 0+000 до км 21+610, са включени за текущ ремонт в Инвестиционната програма на АПИ за 2022 г. Предвидено е през 2022 г. да се възложи изготвянето на технологичен проект. А през 2023 г да се изпълняват строително-монтажни дейности. През юли 2022 г. Областно пътно управление /ОПУ/ Монтана е възложило изготвяне на технологичен проект за участъка на ДЗЗД „ПИМ НИВЕЛ“, съгласно одобрено задание от АПИ. Срокът за изработването е бил 30 септември тази година.
Към момента в пътното управление все още не е представен изготвен технологичен проект от фирмата. Участъкът ще бъде прехвърлен в програмата за ремонт на АПИ за 2023 г.
През август 2022 г. за повишаване безопасността на движението е било извършено машинно и ръчно изкърпване на 7 369, 59 кв. м на стойност 253 163,90 лв. с включен ДДС.
Близо 8 км от републикански път ІІІ-1121, са предложени от Областно пътно управление – Монтана, за включване в инвестиционната програма на АПИ за 2023 г. за текущ ремонт. При приемане на предложението и утвърждаване на програмата за участъка от км 0+000 до км 7+735 ще се възложи изготвяне на технологичен проект през 2023 г., на база на който да се реализират строително-монтажните работи.
След сключване на новия договор за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации от 9 ноември тази година, с изпълнител „Стефстрой 2010“ ЕООД, с цел осигуряване на безопасността на движението през есенно-зимния сезон 2022 –2023 г. е изготвено извънредно задание за аварийно изкърпване на републиканските пътища на стойност 131 841 лв. с ДДС. То е одобрено и възложено на фирмата изпълнител на 14 декември тази година със срок на изпълнение до 31 януари следващата година (2023г., въпросът ми е внесен в края на 2022г.). В него е предвидено ръчно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с пътна асфалтова смес с дебелина от 4 до 6 см., включително и на отсечката от третокласния път. Целта е повишаване безопасността на движението през зимните месеци.


МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър, както Вие сам казахте, има забавяне в изготвяне и представяне по-точно на цялостния технологичен проект от фирмата изпълнител, който тя е трябвало да направи до 30 септември 2022г.. До края на годината това не се е случило и като цяло забавя цялостния ремонт на тези около 22 – 24 километра.
Разбираме, че ще се прави през 2023 г. ръчно изкърпване на отделни дупки, но предполагам, ще се съгласите с мен, че, за съжаление, това не решава цялостния проблем с този голям участък. Необходимо е в най-скоро време същият да бъде ремонтиран, а именно тези СМР-та да бъдат извършени.
Тъй като лично моето съмнение е, че те няма да бъдат извършени, това ще се забави и поредна година този участък няма да бъде цялостно ремонтиран. Затова в тази си реплика бих желал да Ви сезирам за това нещо.

Министерството, ако може да погледне малко по-сериозно на сключените договори за ремонт на този конкретен пътен участък. Защото всяко едно забавяне – доста е натоварен този пътен участък между Община Лом и Брусарци, на цялостния ремонт, за съжаление, създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и е опасно за здравето и живота на пътуващите между тези две общини. Предполагам, че е в прерогативите на Министерството да реши кой да изпълни този ремонт, но целта е той да стане по-бързо. Говоря за цялостния ремонт и се надявам да проявите разбиране. Съгласен съм, че от едно евентуално забавяне или неизпълнение на фирмата изпълнител с нищо не може да бъде вменена вина на самото Министерство. Но все пак Ви моля да следите този казус и да намерим някакво бързо решение за хората в тези две общини. Благодаря Ви.


ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров, проблемът е, че това, което е възложено, е възложено през юли месец 2022 г. Тоест възлагането е станало очевидно в старото ръководство на АПИ и на старото ръководство.
Обаче Вашият въпрос ми е дал повод да поискам от ръководството на АПИ да Ви бъде дадена справка за всички обекти, за които са възложени технологични задания, които вече са извън сроковете. Вашият въпрос ме е провокирал да поискам такава справка от АПИ. така че за всички пътища, за които в момента са възлагани задания или проекти, ще имам пълната информация защо са се забавили и кога ще се случат, за да може наистина да дадем фронт за неотложните ремонти – текущи или основни, в зависимост от това какво го определи проектът, които следва да бъдат направени през 2023г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *