блок

В началото на град Монтана, на улица „Сирма войвода“ No.2, непосредствено до областната болница се намира недовършена девететажна сграда с кадастрален идентификатор 48489.6.736.2 с предназначение „за здравено заведение“, с няколко корпуса, представляваща уникален призрак от бетон и тухли. Прилежащият имот с кадастрален идентификатор 48489.6.736 е с площ от 26 501 кв.м., а РЗП на този незавършен строеж е над 36 000 кв.м. Строителството на т.нар. хирургичен блок е започнато през далечната 1982г. от тогавашното министерство на народното здраве, което е искало да има първа по рода си хирургична сграда в Северозапада. За да започне градежа са отчуждени шестнайсет къщи, закрити са кебапчийницата и кръчмата в района. Строителството е спряно през 1992г., като етапът му е достигнато ниво на завършеност  „груб строеж“ до покрив, а закупеното дотогава оборудване е било разпоредадено.

Сградата на бившия хирургичен блок се състои от 4 строителни тела. В някои части има и вътрешни стени, а на покрива е направена хидроизолация, за да не се рушат стените. Съгласно проекта, в сградата с осем етажа и сутерен има предвидени 300 отделни болнични стаи с 600 легла за пациенти от Северозапада, лекари и поставяне на апаратура. Трябвало е да се помещават хирургически сектори на отделенията по хирургия, УНГ, ортопедия, гинекология и др.

След като строителството е спряло преди 30 години, строежът става пустеещ. След това през годините е имало доста идеи за възстановяване на тази изоставена сграда, за нейното довършване и превръщането и в образователен център, дори е имало идея за превръщането и в МОЛ – но само до степен „идея“.

На няколко пъти са правени опити да бъде продаден този изоставен строеж от страна на държавата поради неговата отпаднала неоходимост, но дори и на ниската цена, на която е оценен, не се е намерил купувач.

Затова на 24.01.2023г. зададох въпрос от парламентарната трибуна на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството каква ще е съдбата на този изоставен от над три десетилетия призрачен строеж на входа на град Монтана.

МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, в началото на град Монтана, на улица „Сирма Войвода“ № 2, непосредствено до Областната болница, се намира недовършена 9-етажна сграда с предназначение за здравно заведение с няколко корпуса, представляваща уникален призрак от бетон и тухли. Бих желал да Ви го представя да го видите как изглежда.

На мен ми изглежда едва ли не като обект на военни действия. Ако го покажем по новините, може да мине и за разрушен украински блок в момента. Държа да Ви кажа, господин Министър, че го наблюдавам този строеж, строен през 1992 г., далечната 1992 г., и оттогава, господин Министър, ето това нещо с около 30 хиляди квадратни метра РЗП стои на входа на Монтана и няма абсолютно никакво предназначение, не се довършва. Просто го имаме като едва ли не като декор на филм на ужасите.

Имало е, през последните 5 ‑ 6 години, няколко идеи за неговото довършване – дори идея за превръщането му в МОЛ, но само до степен „идея“ и нищо повече, без реализация.

По информация от медиите, днес недовършеният строеж на хирургичния блок се използва за обучения на спасители и пожарникари, като в международните учения по гражданска защита как се спасяват хора от високи сгради по време на бедствие, тренират наши и чужди екипи.

С оглед на обстоятелството, че управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, се извършва под методическото ръководство на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 66 от Закона за държавната собственост, а пък различни действия на разпореждане с недвижими имоти – държавна собственост, се извършват по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството като например безвъзмездното прехвърляне на общините по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Ви отправям следния въпрос:

Каква ще е съдбата на изоставения строеж на сградата бившия хирургичен блок в град Монтана, който стои недовършен от 1992 г., и продажбата ли е единственото решение на проблема с този изоставен стреж?

блок

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров, във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви предоставям информация, която съм получил от ресорната дирекция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Агенцията по геодезия, картография и кадастър: Визираният от Вас имот се намира в град Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 2 и представлява недовършена девететажна сграда, намираща се в поземлен имот.

След извършената служебна справка в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и в Информационната система „Регистър имоти“ за обслужване на документите за „Публична/частна държавна собственост“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се установи следното:

С Акт за частна държавна собственост от 29 август 2014 г. е актуван гореописаният имот с площ 26 501 кв. м, с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота девететажна сграда – незавършено строителство, изградена в груб строеж, със застроена площ 3151 кв. м, конструкция – масивна стоманобетонова, с предназначение – здравно заведение.

Имотът е в управление на областния управител на област Монтана, на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

Съгласно чл. 14 от същия закон министрите и ръководителите на другите ведомства управляват предоставените им имоти – държавна собственост, в случая – областният управител на област Монтана, в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин. Като управлението върху обекти, имоти и вещи – държавна собственост включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност.

Предвид горното и с оглед обстоятелството, че гореописаният имот, включващ терен и незавършена сграда, е в управление на областния управител на област Монтана, то негово право и задължение е стопанисването и управлението му с грижата на добър стопанин.

В случай че Областната администрация на област Монтана не разполага с необходимите финансови средства за ефективното стопанисване и управление на имота или няма необходимост от имот с такива характеристики и параметри в правомощията на областния управител на област Монтана е да извърши преценка относно последващите действия за предоставянето му за управление на друго ведомство или юридическо лице на бюджетна издръжка. В това число е възможно да го предостави и на община Монтана, при наличие на заявено искане към него или относно разпореждане, продажба, с имота по реда на Закона за държавната собственост с оглед постъпване на средствата от продажбата в държавния бюджет.

Само ще допълня, че по принцип Министерството на регионалното развитие и благоустройството има практика, когато общините имат необходимост да получат сгради, които са държавна собственост и те са в неотложна нужда на общините или има наистина важна нужда за самата община, най-вероятно държавата няма да има никакъв проблем да я прехвърли в управление на община Монтана. Стига тя да има искане и не само искане, а да има все пак и мотивирано предложение с какво може да бъде използвана тази сграда.

За съжаление, това, което Вие ми показахте, а най-вероятно показахте и на зрителите, такива сгради, които са строени точно в този период, който коментирахте, има страшно много такива сгради в цялата страна. Да не говорим и за София – скелетът, за който знаете, че дълги години беше правен опит в него да бъде направена включително и детската болница. За съжаление, даже и в момента на новия терен на детската болница ще взривяваме две сгради, разбира се, по-малки, защото наистина на много места в страната има такива сгради. Така че това е един интересен въпрос, за който и държавата и общините трябва да направят своя анализ – кои от тези сгради имат необходимост и кои не, за да бъдат евентуално използвани или разрушени. Защото най-малкото гледката е лоша, независимо, че те имат и своята опасност в ползването.

МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър, може би не знаете, но досега е имало поне три опита от страна на държавата този призрачен строеж на хирургичния блок да бъде продаден. За съжаление, няма купувач, който да желае да инвестира в неговото завършване. И тъй като той се намира до местната болница, имало е няколко идеи да бъде превърнат в учебен блок. Дори това е била една от идеите – започнало е строителството.

 Разбира се, от страна на държавата и на общината е инициативата да има заявено намерение да бъде прехвърлена безвъзмездно неговата собственост на общината, ако тя желае да го завърши – за което обаче, като гледам ще трябват изключително много средства. Пак ще повторя, че общата разгъната застроена площ на този блок е може би около 30 хиляди квадратни метра специално за този призрачен декор. Но се надявам, в кръга на Вашите правомощия по Закона за държавната собственост, все пак да бъдат направени постъпки с областния управител и с местните институции. И поне да имаме някаква стратегия – Вие казахте, че някъде ще се взривят. Не можем да оставим такива строежи да стоят хей така в небитието, при положение че очевидно не могат да бъдат продадени, а пък няма и частен инвеститор, който да желае да ги завърши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *