На проведеното пленарно заседание на 12.01.2023г. ние от Възраждане постигнахме една значителна победа в нашата парламентарна дейност. Успяхме да убедим всички останали партии около необходимостта да бъде прието нашето предложение, внесено още на 27.10.2022г. за извършване на промени във вече договореният и подписан от българското правителство План за възстановяване и устойчивост, в частта му относно енергетиката. Ние от половин година настояваме, че обстоятелството, че българското правителство на ПП, БСП, ИТН и ДБ се е съгласило да намали 40% от вредните емисии до 2026г. (чрез закриване на енергийни мощности в Маришкия басейн) и окончателното затваряне на въглищните ТЕЦ-ове до 2038г. е не само против българския национален интерес, а и нарушава правата на хилядите работещи там, като ги изправя пред опасност да останат без доходи.
По общо решение на всички парламентарни групи, решението на Възраждане бе оттеглено и ще бъде изготвено едно общо в посока – задължаване на Министерски съвет да предоговори условията по вече приетия План за възстановяване и устойчивост, в частта му „енергетика“.

Вчера имаше още едно важно гласуване, а именно проект на Решение на народни представители от ГЕРБ за възлагане на Министерски съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР1000. Ние гласувахме против това решение, което е по същество създаване на зависимост на българската държава към американските интереси, чрез обвързване за закупуване на техни адрени реактори, които ще работят с определено ядрено гориво.
Тук следва да отбележа изрично, че според мен това решение на Народното събрание е противоконституционно, тъй като Народното събрание е излязло извън своите правомощия. Съгласно Закона за енергетиката, в чл.3 е посочено, че държавната политика в енергетиката се провежда от Народното събрание и Министерски съвет. В алинея втора изрично е посочено, че Народното събрание приема Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. С други думи, не са предвидени други правомощия на Народното събрание, включително и такива решения за закупуване на ядрени реактори от САЩ. Такова изпълнение на държавната политика в областта на енергетиката е в правомощията на Министерски съвет, който по чл.4 от закона има общо 28 /двадесет и осем/ различни правомощия, за сметка на единственото такова на Народното събрание да приема Стратегия. Каквато Стратегия до настоящия момент, касаеща закупуването на американски ядрени мощности, не е приета. Но това е пореден пример как за определени действия, с оглед избягване на отговорност, се търси санкцията на Народното събрание, като биват прекаравани през парламента под формата на решения, задължаващи изпълнителната власт да свърши едно или друго. Можем само да се надяваме, че тази практика няма да се „усъвършенства“ чрез задължаване и на съдебната власт да приема едно или друго решение по съдебно дело. В кръга на шегата.
Затова това решение на Народното събрание противоречи на принципа за разделение на властите, имплементиран в член 8 от Конституцията на Република България, защото се изземват правомощия на изпълнителната власт. Затова ние ще направим постъпки да потърсим подкрепа за събиране на минимално необходимия брой от 48 подписа на народни представители, за да може да бъде отправено искане до Конституционния съд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *