*адвокат Петър Петров, народен представител от Възраждане в 47 и 48 Народно събрание
По време на предизборната кампания за парламентарните избори на 2-ри октомври 2022г., при посещенията ми в град Монтана като кандидат за народен представител на Възраждане от 12 МИР Монтана, жители на блокове в центъра ме запознаха с един сериозен проблем: От няколко години мазетата в жилищните блокове, в които живеят, са наводнени. Водният стълб там достига до метър-метър и половина вода, която е отпадна канализационна вода. Този проблем се е появил след ремонта на т.нар. “воден цикъл на Монтана“. Подавали са няколко пъти жалби до ВиК, но без резултат. Източват тези отпадни води с частни помпи, но след това мазетата се наводняват наново до същите нива. Заведоха ме в един от наводнените блокове и ми показаха мазетата, които бяха под метър и половина вода. Зловонието беше ужасно и гъмжеше от комари във входа, като смрадта се усещаше до най-високите етажи.
ВиК-дружеството в Монтана е с 51% държавно участие чрез притежаваната от държавата в лицето на МРРБ фирма „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК:206086428. Затова когато станах народен представител, сезирах с въпрос от парламентарната трибуна служебния министър Иван Шишков за този проблем и поисках да бъдат взети мерки, за да бъде той окончателно решен, като иронично кръстих въпроса си „Необходимост от ремонт на ремонта на водния цикъл в Монтана“.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, през месец август 2015 г. в град Монтана приключи мащабна реконструкция на част от основната улична водопроводна мрежа, по-известена като „ремонтът на водния цикъл в Монтана“. Реализираният инфраструктурен проект е на стойност малко 44 млн. лв., от които 40 млн. лв. бяха финансирани от оперативна програма „Околна среда“, а останалите 4 млн. лв. бяха получени от държавния и от общинския бюджет. Ремонтът включваше подмяна както на нови водни тръби 16 км, така и канализационни тръби с обща дължина 42 км, по които местното ВиК дружество, което е с 51% държавно участие чрез притежаваната от държавата в лицето на МРРБ фирма „Български ВиК холдинг“ ЕАД, доставя своите услуги на гражданите на общината. За съжаление, господин Министър, като резултат от този ремонт и след този ремонт, основите и подземните помещения – мазета на няколко от жилищните блокове, разположени в центъра на град Монтана, например по протежението на улица „Цар Борис III“ и в обсега на извършвания ремонт тогава са пълни с канализационни води вече от над три години до настоящия момент и понастоящем водният стълб там е с височина над един метър – метър и половина, за което лично съм се убедил с направен от мен оглед в края на месец септември в мазетата в блок 19, вход В.
Същото е положението и на ул. „Извор“, ул. „Веренишка“ до площад „Славейков“, бул. „3-ти март“ № 13, входове А и Б, всички тези мазета са наводнени с канализационни води вече няколко години след този ремонт. Това освен че подкопава основите на сградите, създава и невъзможност хората да използват своите помещения, които освен че са пълни с канализационни води, от тях се носи зловонна миризма във входовете и са развъдник на комари в тези входове. Уважаеми господин Министър, въпросът ми е следния: Какви мерки ще предприеме Министерството чрез ВиК дружеството за подмяна и ремонт на очевидно неизправно работещите от години канализационни тръби по протежението на ул. „Цар Борис III“ в град Монтана и другите улици, които сега Ви цитирах, попадащи в рамките на извършения предходен ремонт на водния цикъл в града и наводняващи до ден днешен подземните помещения в жилищните блокове?
ОТГОВОР НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров, в отговор на Вашия въпрос бих искал да Ви представя следната информация, предоставена ми от отговорните структури на Министерството: Проект решение „Разширение и рехабилитация на канализационната водопроводна мрежа на град Монтана, в това число воден цикъл“ е изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, като бенефициент по програмата е община Монтана, а „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – град Монтана е асоцииран партньор. Изградената реконструирана инфраструктура е предадена за експлоатация и поддръжка от ВиК дружеството. По посочената във въпроса улица е била извършена проверка, която е установила наличие на вода в мазетата на сградата с адрес ул. „Цар Борис III“, № 19, вход В, град Монтана.
Съгласно чл. 6, т. 2 от Наредба 4 от 2004 г. за условията и реда на присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, услуги и ВиК се осъществяват чрез канализационните системи до границата със сградната канализационна инсталация или вътрешната площадкова дворна канализационна мрежа на потребителите и чл. 7, ал. 2 от същата наредба за отпадъчните и/или дъждовни води от имотите на потребителите се отвеждат като сградни канализационни инсталации или вътрешни канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез сградно канализационно отклонение посредством ревизионната шахта или ревизионен отвор, собственост на потребителите.
Участъкът от сградното отклонение на блока от ревизионната шахта до личния канализационен колектор е бил подменен при изпълнение на проекта, посочен по-горе, като цитираният проблем се предполага, че е вследствие на авария на вътрешната канализация в участъка между ревизионната шаха и сградата, която се изгражда и се поддържа от и за сметка на потребителите. Ревизионната шахта и сградното канализационно отклонение, поддържащи се от ВиК Монтана, са изправни и работят нормално.
Канализационната мрежа по улица „Цар Борис III“ в град Монтана и сградното канализационно отклонение за сградата на адрес ул. „Цар Борис III“, № 19, вход В се поддържат в изправност от ВиК оператора. Работят нормално и няма подадени сигнали за нарушения на тяхното функциониране от страна на потребителите. МОЯ ДУПЛИКА: Господин Министър, благодаря за отговора. За съжаление, той няма как да ме удовлетвори и ще Ви кажа защо: Доста хора ме питаха какво спечелих аз от предизборната кампания за настоящите парламентарни избори. Отговарях им, че спечелих едни гумени ботуши, които си купих. Това ми остана от кампанията. Едни гумени ботуши, които си купих, за да снимам водата в мазетата на споменатия блок на булевард „Цар Борис III“ 19 в Монтана. Но да Ви кажа, когато отидох там и видях, че водата е метър и половина си казах, че не е трябвало да си купувам гумени ботуши. По-добре е да си бях купил гумена лодка… И ако имаше как да вкарам тази лодка в мазетата на този вход, може би щях да направя и по-детайлен видеоклип, за да Ви го предоставя и да Ви покажа, че това, което са Ви отговорили и на Вас, че е направен ремонт и че всичко е изправно там в този обект, не е така. То не е изправно и на другите улици в град Монтана, които Ви цитирах.
Разбира се, нито аз, нито жителите на тези блокове с наводнени мазета сме хидроинженери, но предполагаме, че причината за този воден стълб в мазетата вече няколко години до настоящия момент, не е например ретроградния Меркурий, а се касае може би от резултата и ефекта от ремонта на така наречения воден цикъл; който отново посочвам, е за сума малко над 44 млн. лв. Затова все пак моят въпрос към Вас е един вид да Ви сезирам и ако може държавното дружество да направи нещо, за да помогне на тези хора, защото и до момента водният стълб там е около метър-метър и половина. Те го източват с частни помпи, но това, за съжаление, не решава нещата, защото отново се насъбира отпадна канализационна вода. Може би ще Ви изненадам като Ви кажа, че са пускали наистина множество жалби към ВиК дружеството. Молбата ми е, ако може някакви мерки да се вземат на централно, държавно ниво.
ДУПЛИКА НА СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Това, което мога да Ви обещая, е, че ще изпратя специалисти от ВиК, за да установят дали проблемът е във ВиК. Ако не е и ако има технически проблем, който е свързан с блока, естествено да могат да го кажат, тоест чисто експертно, за да знаят собствениците на етажната собственост какво би трябвало да направят, за да се отстрани проблемът. Ако се наложи да го правят за сметка на етажната собственост, най-вероятно те ще го направят, но да знаят чисто експертно проблемът откъде е, за да знаят наистина какво да направят. Това мога да Ви обещая: още в понеделник ще говоря с ВиК холдинга да изпрати колеги от ВиК, за да могат да направят проверка и да дадат експертно мнение за проблема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *