От няколко години в различни населени места в област Монтана водата е с по-ниско качество и със завишени параметри на някои химични елементи. Поради тази причини няколко села имаха доставки на питейна вода с водоноски.

За съжаление жителите на тези населени места са принудени до ден днешен да заплащат стандартната цена за водата, която местните ВиК дружества им доставят. Това е български феномен на монополите – получаваш некачествена стока или услуга, но си задължен да плащаш цена като за качествена такава. Разбира се това става пред широко затворените очи на институциите и никакви регулаторни органи не предприемат нищо в защита на гражданите с оглед те поне да плащат по-малко, когато получават некачествена водоснабдителна услуга, или с други думи – некачествена вода. Трябва да добавим и че водата в област Монтана е една от най-скъпите в страната, и то в нейния най-беден регион, с цена от над 3 лева за кубичен метър.

Затова сезирах за този проблем служебния министър арх.Иван Шишков и поисках от него да бъдат взети мерки в две насоки: За подобряване качеството на питейната вода и за намаляване на цената на некачествената вода, която от години бива доставяна на жителите на десетина села в три общини в Монтанско.

МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, бих искал да засегна един въпрос, касаещ питейната вода. В последните няколко години, след направените задължителни изследвания на водата за пиене във водоснабдителните мрежи в селищата на област Монтана, в някои от тях са констатирани отклонения от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показателите арсен, хром, манган и нитрати. Регионалната здравна инспекция в Монтана е издавала следните предписания за ограничаване ползването на питейна вода от жителите на съответните населени места. Това са:

– село Кобиляк, село Громшин и село Бели брег, община Бойчиновци, където е установено наднормено съдържание на показател арсен в питейната вода;

– село Злагия, село Разград, село Ботево, село Игнатово, община Вълчедръм и село Станево, община Лом, където е било установено наднормено съдържание на показател хром в питейната вода;

– село Долно Линево, община Лом с установено наднормено съдържание на показател манган в питейната вода;

– село Бъзовец, община Вълчедръм с установено наднормено съдържание на показател нитрати в питейната вода.

За някои от гореописаните населени места тези констатации са от 2017 г. Тогава са извършени последователни пробонабирания от изпитвателна лаборатория при ВиК – Монтана и лаборатория към РЗИ – Монтана, които констатират, че питейната вода в посочените по-горе населени места е с високи стойности на арсен във водата. Водата е обявена като негодна и затова започва доставянето и от ВиК – Монтана регулярно с цистерни и така от началото на юли 2017 г. населението пие вода от водоноски, но, за съжаление, и до ден днешен населението заплаша водата от чешмите по около 3,00 лв. с ДДС на кубичен метър като нормална вода, с други думи – няма отстъпка заради некачествената вода, която му се доставя по чешмите от ВиК.

След това, през месец април 2018 година, след направени изследвания, са установени наднормени количества хром във водопроводите на селата Златия, Разград и Ботево в община Вълчедръм, област Монтана. Високите количества хром са били открити при лабораторен анализ на взети проби. Експертите установили, че при норма 0,50 млгр на литър, в чешмите на Златия хромът е 128 mg/l, в Разград – 0,75 mg/l, а в Ботево – 58 mg/l. Веднага регионалната здравна инспекция в Монтана е издала предписание до ВиК Монтана и до кмета на община Вълчедръм да информират населението, че водата от чешмите е негодна за пиене и готвене и да организират доставка на вода с мобилни цистерни в селата.

По предписание на РЗИ-Монтана от 16.08.2016 година се забранява

ползването на водата от централно водоснабдяване в село Бъзовец, община Вълчедръм за питейни цели до влизането на показателя нитрати в нормите, за да не се допусне здравен риск за населението. Изпитвателната лаборатория на „ВиК“ взема периодично проби и следи стойността на показателя. 

Не е констатирано подобряване на стойностите и влизане в нормите. През 2020 година показателят на нитратите е 115 mg/l  над допустимото, което е 50 mg/l и не отговаря на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  Нитратите продължават да са над нормата и през 2021 и 2022 година. За съжаление и там хората до ден днешен заплащат на ВиК около 3 лева с ДДС за кубически метър вода и нямат отстъпка за некачествената вода, която им е доставяна по чешмите.

При изследване на водата в село Долно Линево, община Лом е констатиран манган над пределно допустимите концентрации в централното снабдяване на селото. При максимално позволени 50 милиграма на литър, там експертите на здравната инспекция в Монтана са засекли в средата на юли 122 милиграма. За първи път манган над нормата е открит през март и от тогава здравните власти и ВиК Монтана следят ситуацията. След анализите от юли месец от РЗИ са поискали в селото да се кара вода за пиене с водоноски. На 15 юли ВиК Монтана обявява, че водата от чешмите може да се ползва само за битови нужди и забранява пиенето на вода в село Долно Линево, община Лом, заради повишено съдържание на манган. Водата може да се използва само за битови нужни. Водата се добива от кладенец със сондаж. 

През настоящата 2023 г., поради констатирано през 2022 г. несъответствие в показателите на водата от Тръбен кладен за село Долно Линево с изискванията на Наредба № 9, на ВиК ООД – Монтана РЗИ е издало един брой наказателно постановление с имуществена санкция, а има и още 18 броя на ВиК – Берковица.

Ние чухме от Вас по-рано днес, че гражданите не трябва да заплащат вода, която не получават, и чухме, че Министерството не определя цената на водата, но въпросите ми към Вас са:

Следва ли гражданите да заплащат вода, която е некачествена, на нормални цени? Какви мерки може да предприеме Министерството, за да получават хората в тези населени места в област Монтана, които цитирах, нормална и годна за пиене вода от водопроводната мрежа?

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров! Във връзка с Вашия въпрос, относно влошено качество на доставяната питейна вода в няколко населени места в област Монтана, представям следната информация:

За решаване на проблема със завишеното съдържание на арсен в питейната вода на населените места в община Бойчиновци, които се водоснабдяват от дренаж Кобиляк – село Кобиляк, село Бели брег и село Громшин – по данни на ВиК ООД Монтана дружеството е изградило пречиствателна система с филтри и нов дълбок сондаж от друг водоносен хоризонт, в който водата е без замърсявания. В момента текат финалните процедури от страна на община Бойчиновци по въвеждането в експлоатация на този сондаж, след което в рамките на 2023 г. ще бъде включен във водоснабдителната система на тези три села, така че доставената вода да отговаря и по всички останали показатели на Наредба № 9 за качествата на вода за питейно-битови цели.

По отношение на завишеното съдържание на хром в питейната вода по данни на ВиК ООД Монтана в населените места на село Златия, село Разград и село Ботево, от община Вълчедръм е проектиран нов дълбок сондаж на територията на село Златия, като строителството му ще бъде извършено през настоящата 2023г. С включването на водоизточника в мрежата на селата ще се постигнат нормативните изисквания към показателите за качество на питейната вода.

Изпитвателната лаборатория при ВиК ООД Монтана по информация от дружеството извършва ежемесечно наблюдение на качеството на водата на село Бъзовец, община Вълчедръм по показател нитрати, за който е измерено повишаване. В тази връзка посочваме, че населението на село Бъзовец е намаляло значително през последните години, като в момента е под 70 жители. Намаляването на съдържанието на нитрати е възможно да се постигне при увеличаване на потреблението на вода или построяването на нов тръбен кладенец с голяма дълбочина. За изпълнение на тези мерки са необходими допълнителни средства, с които община Вълчедръм и  ВиК ООД Монтана не разполагат.

По отношение на завишеното съдържание на манган в питейната вода на село Долно Линево, община Лом, незабавно е бил възстановен допълнителен водоизточник – дренаж, който е включен към водоснабдяването на населеното място. Това е довело до намаляване на съдържанието на манган в доставяната вода, с което проблемът на село Долно Линево е решен.

Предписанията на РЗИ Монтана указват извършването на определени действия от страна на ВиК ООД Монтана, които операторът твърди, че изпълнява стриктно. Нито една компетентна институция не е предписала водата, подавана до момента в посочените села, да се приеме като непитейна. За периода, в който водата във водоснабдителна мрежа е с влошени качества, предписанието е да се доставя вода с водоноски.

Горецитираните населени места са включени в една от основните водоснабдителни системи на територията със съответните определени разходи и необходимите приходи. Поради намалялото население приходите са твърде недостатъчни, за да покрият разходите, извършвани за обезпечаване на водоснабдяването както по водоснабдителната мрежа, така и с водоноските. Така разходите за доставка на вода за питейно-битови цели са значително по-високи от заложените в бизнес плана и превишаването на тези разходи е изцяло за сметка на дружеството. Направеният финансов  анализ от дружеството по доставяне на вода с водоноски показва неколкократно увеличаване на разходите за един кубически метър в сравнение с утвърдените в бизнес плана от КЕВР.

МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър! Какво се получава според Вашия отговор – ВиК Монтана доставя некачествена питейна вода или вода със завишени стойности на няколко химични елемента, вследствие на което тя не става за пиене, вследствие на което се налага да бъде носена с водоноски, вследствие на което някой от местното дружество обяснява, че бизнес планът не бил добър, защото разходите за водоноски били високи. И кой плаща сметката? Плаща я населението на тези места, господин Министър и, за съжаление, то плаща редовна цена като за питейна вода, която, от една страна, Вие сам казахте, че не била обявена за непитейна, от друга страна, им се носи питейна с водоноски. Очевидно – да, Вие сте прав – експлоатационните разходи са по-високи, но на последно място и като теглим чертата тези хора плащат нормална цена на кубик вода.

И според има нещо сбъркано в цялата тази процедура да се предоставя от страна на ВиК една некачествена услуга, да се доставя некачествена вода в тези населени места. Да, ние чакаме евентуално пречиствателна станция в Бойчиновци, евентуално строителството на дълбок сондаж през 2023 г. от Община Вълчедръм, но дотогава въпросът е:

Защо тези хора плащат нормална цена на водата, при положение че тя очевидно не става за пиене? Ето с това считам, че местното ВиК трябва да се заеме и или да не доставя услуга, която е некачествена, или, от друга страна, да не определя такава цена, каквато е за нормална питейна вода. И го казвам на Вас, защото и двамата знаем, че принципал на тези ВиК дружества е държавното ВиК дружество. Аз, разбира се, нямам претенции към Вас Вие да променяте цената на водата – Вие сам казахте, че това е невъзможно, но силно се надявам да може да направите нещо касателно организацията, дейността и доставката на услугите в тези населени места, така че да не се получава един порочен кръг какъвто за мен съществува.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *