Сезиран бях от жители на град Монтана, че състоянието на античната крепост на хълма „Калето“ в югозападната част на града е много лошо и че тя не се стопанисва въобще от отговорната за това институция – община Монтана. Съгласно член 6, алинея втора от Закона за културното наследство тази крепост е недвижима културно-археологическа ценност от национално значение по Заповед No.РД9Р/07.02.2011г. на министъра на културата. Включена е в Публичния регистър на националното културно наследство, поддържан от министерството. Затова отправих по реда на парламентарния контрол въпрос от трибуната на Народното събрание към служебния министър на културата Велислав Минеков, какви мерки ще вземе за опазването на тази културна ценност и за нейното по-добро стопанисване.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми професор Минеков, моят въпрос има за цел да Ви сезира относно един конкретен проблем. Древноримската крепост „Кастра ад Монтанензиум“ се намира в град Монтана на хълма Калето, разпростряна е на площ от 8 декара. Началото на нейното постояване е четвъртото хилядолетие преди Христа, като основната видима част от нея е от III до VI век след Христа. Тази крепост е част от културното историческо наследство на България, обявена е за недвижима културно-археологическа ценност през 2011г. от тогавашния министър на културата и е включена в публичния регистър на националните културни ценности, поддържан от това министерство.
Тази крепост за последно е била реновирана през 2015 г. като част от европроект с усвоени около 700 хил. евро и понастоящем се стопанисва от община Монтана. Какъв е резултатът от ремонта и как се стопанисва тази крепост бих желал, господин Министър, да Ви покажа с актуални снимки, направени от мен. Крепостта понастоящем е цялата обрасла в бурени, тя е в окаяно състояние. Поникнали са храсти. Не се стопанисва. Няма ги и пейките, които са предвидени за туристи, те са разрушени. Отнети са камъни от мазилката, от стената на крепостта, както се вижда, а върху частта, която все още съществува от античния зид, има надписи с графити. Липсва по-голямата част от основното осветление, което е било монтирано някога. Липсва, разбира се, и декоративното осветление, което би следвало да съществува там.
Особено фрапантно е състоянието на тъй наречената информационна табела, която е изпокъсана, обрисувана и според мен състоянието ѝ е такова вече, за да не се вижда, че са дадени едни 700 хил. евро за консервация и реновиране на тази крепост. Няма и постоянна охрана на тази крепост. Тъй нареченият Информационен туристически център не работи, той също е в окаяно състояние.
Та, уважаеми господин Министър, понеже съм чел Закона за културното наследство, съгласно чл. 6, ал.2 от него сградата е такова наследство, затова като народен представител от Монтана Ви задавам следния въпрос: какви мерки ще предприемете за опазването на тази крепост, известна като крепостта Калето сред местната общественост, като културно-историческа забележителност в интерес на обществото по реда на чл. 8, ал.2 и чл.14, ал.1, т.9 от Закона, включително с предписание за нейното правилно стопанисване, което да привлича, а не да отблъсква туристи от тази недвижима културна ценност?
ОТГОВОР НА МИНИСТЪР ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ: Уважаеми господин Петров, във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви информирам следното. Антична и средновековна крепост „Калето“ е археологическа недвижима културна ценност с категория „Национално значение“, публична държавна собственост, подробно описана в акт за публична държавна собственост от 2011г.
По реда на Закона за културното наследство и в изпълнение на Решение № 830 от 2020 г. на Министерския съвет, във връзка с Решение по протокол на общински съвет на община Монтана и съгласно договор от 2020 г. между Министерството на културата и община Монтана, антична и средновековна крепост „Калето“ е предоставена безвъзмездно за управление на община Монтана със следните права и задължения: да осигурява необходимите средства за управление и поддържане на държавния имот, представляващ археологическа недвижима културна ценност при спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство и да разходва приходите от археологическата недвижима културна ценност в съответствие с чл.12, ал.10 от ЗКН за дейности по нейното опазване, консервация и реставрация за музейни и други дейности, свързани с опазването ѝ; да управлява държавния имот – археологическа недвижима културна ценност, с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и Закона за държавната собственост и останалите нормативни актове, регламентиращи условия и реда за управление и ползване на недвижимите имоти; да сключи договор с Регионалния исторически музей – Монтана, на основание чл.12, ал.6 от Закона за културното наследство, според който дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности, както и осъществяването на други научни културни и образователни туристически дейности, се извършват в съответствие с изискванията на този закон от археологически или специализиран исторически музей със седалище на територията на съответната община, като отношението между музея и ведомството или общината, се уреждат в договор.
Въз основа на подадената от Вас като народен представител информация, са предприети действия – инспектор от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата, да извърши по законоустановения ред проверка по реда на чл. 192, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство, за резултатите от която ще бъдете уведомен допълнително.
Министерството на културата ежегодно предоставя целева финансова подкрепа за дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности по програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, собственици или ведомствени организации с предоставяне право на управление, могат да кандидатстват за получаване на финансиране по тази програма. Благодаря Ви.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми професор Минеков, благодаря Ви за отговора. Да, аз съм запознат, че вече е назначена такава проверка, радвам се, че е имало реакция след подадения от мен сигнал. Като юрист не мога да не бъда благодарен, когато ми се разясняват нечии права и задължения по сключени договори. Надявам се все пак, професор Минеков, да бъдат взети мерки за опазването на тази крепост, тъй като при последното ми посещение преди около месец, когато направих тези снимки, които сега Ви дадох, като видях липсващите капаци на шахтите около тази крепост, предполагам, че вече някой е правил разкопки, може би, за да търси средства за опазването на крепостта. Мога само да се надявам, професор Минеков, че ако древните антични римляни бяха видели в какво състояние днес е тази крепост, може би, днес щяхме да сме свидетели на първото въстание срещу държавата и местна власт.
Моят апел към Вас, господин Министър, е наистина да ме уведомите впоследствие за резултатите от проверката и какви мерки ще бъдат взети за опазване на крепостта. Надявам се да вземем мерки, така щото, тази крепост да не погине и след две или три хиляди години нашите наследници и хората, които ще живеят по тези земи, да не се налага наново да я изкопават, да я откриват, да я разкопават и на тогавашната информационна табела да напишат, че последното стопанисване на тази крепост е било в началото на третото хилядолетие по времето на служебното правителство през 2022 – 2023 г. и община Монтана. Надявам се, че ще разберете моя ироничен коментар. Благодаря Ви.
ДУПЛИКА НА МИНИСТЪР ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ: Уважаеми господин Петров, не знам дали слушахте вчера Комисията за културата и медиите, точно там коментирах това предоставяне на управление от държавата на общините. За съжаление, то често пъти се представя в изключително лош вид и носи щета за какъвто и да било обект.
Миналата година си позволих да инспектирам подобни обекти и честно казано бях изключително натъжен. Всъщност предоставяме ги на общините, за да могат те не само да ги поддържат, но и да имат доход от подобни обекти и когато обикаляхме страната, там не бяха вложили и един лев за консервация и реставрация, беше оставено така, както е предадено от Министерството – абсолютно никакъв опит за теренни археологически проучвания, никакъв опит за социализация или опити за социализация, които са изключително съмнителни и най-вече с цел насочване на средства в грешна посока. Примерно туристически център – страхувам се да казвам общините и къде се случва, но е изградена една подвижна постройка с много средства, там трябва да се посрещат туристи, там трябва да бъдат обслужвани, да бъдат насочвани, да им бъде разяснявано, той е пуст. Просто е бил построен и изоставен. Има мост до съществуващия обект, който е изключително съмнителен като направен, той е почти унищожен две години след като е бил направен.
По същия начин тази година – миналата година прехвърлихме една тракийска гробница, много известна, много ценна, на малка община, някъде още в началото на месец август отидох да видя, защото това е съкровище – да видя какво се е случило. Разговарях с кмета, който спокойно ми обясни, че те нямат средства за консервация и реставрация. Добре де, но защо пожелахте този обект, след като нямате средства? Изобщо не е възможно да финансират социализация на обекта, иначе намерения имат, знаят как да предоставят възможности, как да се изградят пътеки, паркинг, информационни центрове, но те са наистина твърде малки – от три хиляди души, там работят едва хиляда – половината заети на работа в горските управления и общината е с един нищожен доход.
Какво да направим? – Прехвърляне на общината. И тогава Министерството ли да плати всичко? Обектите са страшно много в страната – от къде да намерим този бюджет?! Факт е, че има обекти, които се поддържат добре. За съжаление, има такива, които се превръщат в нещо като лунапарк и шоу, което ми е безкрайно неприятно, включително имам съмнения по отношение на техните обяснения, като история. Това са фалшификати с цел привличане на публика и това също е толкова грозно. Дори тези обекти, също продължават да бъдат недокоснати, използват се само за приходи. Благодаря Ви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *