Установих в кръга на работата си практика в МОСВ да одобрява горскостопански планове и програми, които не са изработени въз основа на границите на горските териториални единици и горскостопански карти, които не съответстват на изискванията на Наредбата по член 13 алинея 13 от Закона за горите. За мен това е нарушение на закона, затова на 13.01.2023г. зададох въпрос към служебния министър на околната среда и водите защо това се случва.

МОЙ ВЪПРОС: Уважаема госпожо Министър, от 2007г. е в сила Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
В съответствие с чл. 13, ал. 12 от Закона за горите „Горскостопанските планове и програми подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие, когато за съответните горски територии няма утвърден областен план по чл. 12.“
Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за горите „горскостопанските планове за териториалните поделения на държавните предприятия по чл. 163 се изработват съобразно границите на горските териториални единици и включват горските територии – държавна собственост, предоставени им за управление“.
Съгласно чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за горите „Горскостопанските планове и програми се изработват на основата на горскостопанските карти, кадастралните карти, картите на възстановената собственост и извършената инвентаризация на горските територии“.
Горскостопанските карти пък по ал. 5 са специализирани карти за горските територии по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. Във връзка с чл. 13, ал. 13 от Закона за горите „Съдържанието на горскостопанските карти и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите“.
В тази връзка, моля да ми отговорите на какво правно основание Министерството на околната среда и водите одобрява и се произнася с положително решение за горскостопански планове, представени Ви по реда на Закона за горите, действащ от 2011 г. при положение че няма данни горските стопански планове, приети след 2011 г. да са били изработени на базата на границите на горските териториални единици, съгласно чл. 13, ал, 2 от Закона за горите, а пък за горскостопанските карти, които са по чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за горите, пък няма данни да са в съответствие с Наредбата по чл.13, ал. 13 от Закона за горите? Благодаря Ви.

ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР РОСИЦА КАРАМФИЛОВА: Уважаеми господин Петров! Съобразно разпоредбите на чл. 81, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, екологична оценка се извършва на планове, инвестиционни предложения, дейности или техни изменения и разширения, при чието осъществяване са възможни въздействия върху околната среда, както следва:
– Екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.
– Член 85, ал. 1 от ЗОС постановява, че екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, устройствени планове, земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на същия закон.
– Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие планове, програми, проекти, инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитени зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
Горскостопанските планове и програми се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, като условието и редът за извършване на оценката по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие се определя с наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти, инвестиционни предложения, с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Горскостопанските планове се изработват за горските територии, държавни и общинска собственост; за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техния обединения се изработват горскостопански планове или програми.
Горскостопанските планове и програми се изработват за всеки собственик по вид на собствеността на горските територии, по формираните в нейните граници горскостопански единици. Те се утвърждават със заповед на изпълнителна агенция, директор на ИАГ за горските територии, от директора на съответната регионална дирекция по горите за извънпосочените по т. 1.
Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите съгласува с решение горскостопанските планове на база предоставената информация от възложителя чрез уведомление.
Възложителят на съответния план или програма има задължението да представи информацията, която се изисква по реда на екологичното законодателство, включително и горскостопанските карти.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за горите ИАГ възлага разработването на горскостопанските карти, като редът, условията за създаването и поддържането се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието.
В рамките на своята компетентност МОСВ създава, поддържа и разпространява база от пространствени данни за границите на защитените територии и зони от мрежата „Натура 2000“, но не е компетентен орган за произнасяне дали изработените горскостопански планове са в съответствие с Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Благодаря.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаема госпожо Министър, благодаря за отговора. Доколкото можах да разбера от него, Министерството на околната среда и водите не е компетентно да прецени дали тези горскостопански карти в съответствие със съответната наредба. Затова ако може само в дупликата да кажете, кой тогава е компетентен да се произнесе, разбира се, за да можем да насочим същия въпрос към него. Благодаря Ви.
ДУПЛИКА: СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР РОСИЦА КАРАМФИЛОВА: Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за горите Изпълнителна агенция по горите възлага картите, като редът и условията, редът за създаване и поддържането им се определя в наредба на министъра на регионалното развити и благоустройството и министъра на земеделието.
(Моя бележка) Тъй като не останах удовлетворен от отговора на служебния министър, който не беше подробен и не отговори в цялост на поставените от мен питания, впоследствие отправих писмен въпрос по реда на парламентарния контрол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *