Бях сезиран от граждани на Берковица за проблеми около ремонта на площад „Йордан Радичков“ в града. Налице са множество сигнали до компетентните институции, свързани с качеството на изпълнение на ремонтните дейности. Извършвани са проверки от страна на държавните контролни органи по време на строителството, които са констатирали нередности и отклонения. Била е назначена и проверка от Прокуратурата за начина на извършване на ремонта и разходването на средства. Проведох среща с министъра на регионалното развитие, на която го запознах с материалите, касаещи констатациите на държавните експерти, които са проверявали ремонта на площада. Тъй като на 07.12.2012г. бе проведено заседание на приемателна комисия за въвеждането в експлоатация на строежа, зададох въпрос към министъра на 06.01.2023г. дали това се е случило, тъй като местната общественост в Берковица има правото да знае как точно се извършват ремонтните дейности.
МОЙ ВЪПРОС: Уважаеми господин Министър, на 30 ноември сте сезиран писмено със сигнал за необходимост от спешна проверка дали има некачествен ремонт на площад „Йордан Радичков“ в град Берковица и на 2 декември сте запознат с констатациите, които са от март месец, от май месец от инспектори на ДНСК относно нередности, които са от съществено значение при реализацията на този проект, с искане да разпоредите проверка на невидимите части от въпросния обект – на всички скрити дейности от строително-монтажните работи.
Този конкретен обект е финансиран с едно постановление на Министерския съвет първоначално за сумата от 1 млн. лв. и впоследствие е имало искане на кмета на община Берковица към Общинския съвет за довършването му за още 300 хил. лв. Но са установени редица нередности по време на неговия строеж както по отношение на уникалния розов берковски мрамор, така и по отношение на доклад на ДНСК от 21 март, където е констатирано, че заключителният доклад на фирмата, упражняваща така наречения независим строителен надзор, не отговаря на фактическата обстановка. Както от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция, която е извършила проверки в периода февруари – юни 2022-а и е представила доклад с писмено експертно заключение със, забележете, констатирани множество неизвършени, но актувани, приети и платени от възложителя строително-монтажни работи, стойността на които към днешна дата с предвидените по ЗДФИ лихви надвишават сумата от 60 хил. лв., и специалисти, които са написали заключение по един последващ доклад и проверка на ДНСК от 27 май 2022 г., цитирам: „Изреденото е безспорно несъответствие на строежа и на изпълнените СМР с основните изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗУТ.“
Затова, господин Министър, тъй като правихме и среща с Вас касателно приемателната комисия, която трябваше да се събере на 7 декември, Ви задавам въпроса: какви са резултатите от назначената и проведената проверка на скритите работи на некачествено ремонтирания площад „Йордан Радичков“ в град Берковица? Ако не са готови, то кога ще бъдат оповестени и съответно въведен ли е в експлоатация този обект, ремонтиран за 1 млн. 300 лв., и издадено ли му е разрешение за ползване след заседанието на Държавната приемателна комисия от 7 декември 2022 г.? Благодаря Ви.
ОТГОВОР НА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ИВАН ШИШКОВ: Уважаеми господин Петров, в отговор на Вашия въпрос бих искал да Ви запозная с предоставената ми информация относно структурите на МРРБ, макар че ние наистина се виждахме и водихме задълбочени разговори в тази посока.
Със заповед № РД-19-612/18.11.2022 г. на началника на ДНСК е назначена Държавна приемателна комисия за строеж: „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“, намиращ се в поземлен имот 03928.511.543 по кадастралната карта на град Берковица, и парк-градина, намиращ се в поземлен имот 03928.511.542 на град Берковица“, въз основа на заявление и представени документи по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане на обекта в експлоатация.
Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. Държавната приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете ѝ съставя протокол образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.
В изпълнение на Заповед № РД-19-612/18.11.2022 г. е проведено първо заседание на Държавната приемателна комисия на 7 декември 2022 г., на което са присъствали всички членове на ДПК и е съставен протокол.
Видно от съставения протокол на Държавната приемателна комисия от 7 декември 2022 г. в процеса на работата си ДПК е извършила преглед на представената строителна документация.
Представената документация е описана и приложена към окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор на строежа:
– Одобрени проекти, предадената на 14 април 2022 г. екзекутивна документация в Община Берковица, Разрешение за строеж № 6 от 26 февруари 2021 г., издадено от главния архитект на Община Берковица, заверено „влязло в сила на 17.03.2021 г.“ от органа, който го е издал, заповедна книга за строежа № 13/18 март 2021 г. и заверена от управителя на „Дикрил консулт” ЕООД;
– Актове и протоколи, документи, удостоверяващи състоянието на вложените строителни продукти.
Съставените и оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредбата. Лицата, съставили актовете и протоколите, носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.
По отношение на количества и цени на използваните материали при изграждането на строежа органите на ДНСК и Държавната приемателна комисия нямат компетентност за извършване на проверка.
На проведеното заседание на 7 декември 2022 г. от представителя на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ е изразено писмено становище от 07.12.2022 г., съгласно което за въвеждането в експлоатация на строежа следва да бъде представено положително писмено становище от министъра на културата.
На заседанието на Комисията е разгледан сигнал от господин Милован Пантелеев – общински съветник в Общински съвет, град Берковица, във връзка с назначената Държавна приемателна комисия, постъпил в Дирекцията за национален строителен контрол.
При извършения оглед на строежа е установено следното: изпълнени са настилки, изпълнени павета, изпълнена стъклокерамика на дъното на фонтана, счупен прожектор на дъното на фонтана.
Във връзка с постъпилия в ДНСК чрез МРРБ сигнал от господин Милован Пантелеев – общински съветник в Общински съвет, град Берковица, от Държавната приемателна комисия са изискани от проектанта по част „Архитектура“ и от главния архитект на Община Берковица писмени становища по изнесеното в сигнала с оглед установяване законосъобразното изпълнение на строежа в съответствие с техническите изисквания и одобрения инвестиционен проект и екзекутивна документация, предадена в Община Берковица.
Предвид гореизложеното за отстраняване на горните забележки е определена дата за следващо заседание на 19.12.2022 г. На 22.12.2022 г. е прекратена Държавната приемателна комисия – виждам как погледнахте – във връзка с това, че има включително постъпил сигнал от прокуратурата.
МОЯ РЕПЛИКА: Уважаеми господин Министър, няма как да не благодаря на първо място за доста изчерпателния отговор, който, макар и да пресрочи времето за това, ни даде доста подробна информация с конкретни данни и обстоятелства, които са важни не само за нас, а и за местната общественост относно начина, по който е бил извършен този строеж.
Благодаря Ви и за съдействието, което ни оказахте по отношение на проверката за това дали има некачествено извършен ремонт на този строеж, тъй като проверката на харченето на държавни и общински пари следва да бъде приоритет не само за народните представители, а и за органите на държавната и местната власт. Затова не мога да не съм доволен, че е прекратена на 22 декември тази приемателна комисия не само заради сигнала в прокуратурата, а и заради многобройните нередности, които са посочени от множеството подавани сигнали и доклади, които са изготвени от съответните компетентни институции.
Разбира се, тъй като цялата процедура е в компетенцията на ДНСК и съответно във Вашето министерство, ние ще се надяваме контролът да продължи да бъде упражняван по отношение на евентуалното приемане на този строеж и все така да продължавате да помагате на местната общественост и на гражданите на Берковица в случаите, когато те Ви сигнализират за нередности, защото в крайна сметка законността и качествено извършваните ремонтни работи са важни за цялото общество. Казвам го като човек, който по време на есенната предизборна кампания е посещавал този площад и няма как да е бил доволен от извършваните там строително-монтажни работи на фона на чисто новия джип, който си беше купила Община Берковица. Благодаря Ви.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *